Cadbury dairy milk Daim bar

Dairy Milk Daim bar, share size.