Princes mackerel in tomato sauce

Princes mackerel in tomato sauce.